Adatkezelési Tájékoztató
GDPR

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Adatkezelő

Szűcsné Ferenczy Ildikó Melinda e.v.

székhely: 2120 Dunakeszi, Kert u. 2.

adószám: 68178307-1-51

e.v. nyilvántartási sz: 51359319

Kamarai nyilvántartási sz.: PE68178307

Tel.: +36-20-9159-001

weboldal: https://www.irodavezetes.hu/kapcsolat/

e-mail: info(kukac)irodavezetes.hu

Tevékenységem végzése során, csak olyan adatokat kezelek /név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, adószám/, melyek feltétlenül szükségesek a tevékenységem végzéséhez, a szolgáltatás működtetéséhez. Ezeket  az adatokat csak a honlap látogatók, partnerek, leendő ügyfelek, /továbbá Érintett/ hozzájárulásával kezelem.

1.1. Tárhelyszolgáltató, és adatfeldolgozó

Weboldalam tárhelyét a Webnode AG https://www.webnode.hu/rolunk/ biztosítja:

Székhely

Webnode AG

Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Svájc

Fejlesztés és Üzemeltetés

Hlinky 70, 603 00 Brno

Csehország

A tárhelyszolgáltatók külön jogszabály miatt, magas biztonsági követelményeknek kell megfeleljenek. A tárhelyszolgáltatómmal adatkezelési szerződést kötöttem.

https://www.webnode.hu/altalanos-feltetelek/

A Webnode hozzáfér a honlapom teljes tartalmához, és biztosítja a saját domain-es e-mail címre érkező e-mailek továbbítását.

További infó: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

2. Adatvédelmi tisztviselő

Nem rendelkezem adatvédelmi tisztviselővel, mivel az általam végzett tevékenység nem indokolja adatvédelmi tisztviselő alkalmazását, és a rendelet nem írja elő kötelezően.

3. Személyes adat kezelése

Weboldalamon kapcsolatfelvételi űrlapot használok, melynek célja, a honlapra látogatók online kapcsolatfelvételi lehetőségének biztosítása, tájékozódás szempontjából. Az űrlapon csak olyan adatokat kérek (név, e-mail cím), melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartáshoz, az Érintett adatai kezeléséhez való hozzájárulással. Nem kérek olyan információt, amely indokolatlan, nincs joglapja, vagy nincs célja az adatkezelésnek.

3.1. Az adatkezelés célja

A jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatni szeretném az Érintetteket a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatok tárolásáról. Személyes adatokra, mint név, lakcím szerződéskötéskor, valamint számla kiállításakor van szükségem.

3.2. Adatok tárolása

Munkám során az adatok tárolása laptop, pendrive, Outlook 2016 levelezőrendszer, Microsoft OneDrive https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement, Google Drive https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu, saját weboldal, Excel fájlban történik. Hozzáférésükhöz jelszó szükséges.

3.3. Biztonsági intézkedések, adatvédelem

A laptomomat jelszóval védem, kémprogram védők: Malwarebytes, és SUPERAntiSpyware, hálózati tűzfal Windows tűzfal, víruskereső Windows Defender, valamint biztonsági mentést használok. Honlapomon SSL titkosítást, https protokollt alkalmazok. A kommunikáció titkosított módon történik a látogató számítógépe, és a honlap szervere között A biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentkező esetleges változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

3.4. Az adatkezelés jogalapja

Az Érintettekkel történő megállapodás alapján, szerződéskötés, titoktartási nyilatkozat, amennyiben igény van rá, valamint számlázás, létfontosságú érdekek védelme, és jogos érdek érvényesítése.

4. Az adatkezelés jogos érdeke

A személyes adatokat csak jogszerűen kezelhetem, vagyis csak a rendelet által meghatározott esetekben, és jogalapokon. A magánszemély hozzájárulása nélkül is kezelhetem, amennyiben az adatkezelés valamilyen jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Abban az esetben sem kell hozzájárulást kérnem, ha az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy a megkötött szerződésem teljesíteni tudjam.

Tevékenységem végzése során, a velem kapcsolatba kerülő partnereim, vagy a cég kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait, és nevét jogos érdek alapján kezelem, melyeket az érintettektől önkéntes hozzájárulással kapom meg.

A tiltakozási jogot mindenkinek biztosítom.

5. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A szolgáltatásom megrendelésekor a megrendelőkkel írásbeli, vagy szóbeli szerződést kötök. Tevékenységem során jogi személyekkel kötök szerződést, de a szerződésbe személyes adatok is kerülhetnek, mint például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve, melyek nélkül nem tudnám beazonosítani a megrendelőket, ezzel akadályozva a tevékenységem végzését. A számla kiállításához szükséges adatokat jogszabály írja elő. A szolgáltatás befejezésekor az elvégzett tevékenységről számlát állítok ki, melyen a jogszabályban előírt adatokat szerepeltetem.

6. Harmadik országba történő adattovábbítás

Tevékenységem végzése során igénybe veszem a Google szolgáltatásait, valamint a Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram közösségi oldalakat, ezáltal harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, egyedül az Amerikai Egyesült Államok. Az USA és Európa között megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), a Google link (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook link (https://www.facebook.com/about/privacyshield).

7. A személyes adatok tárolásának időtartama

Fennállhat a cél teljesüléséig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a szerződés megszűnéséig. A tevékenység végzésével kapcsolatosan tudomásomra jutott adatokat a tevékenység befejezése után, nem őrzőm meg, hanem azonnal törlöm. Havonta felülvizsgálom.

Facebook oldalon (név, hozzászólás): az oldal törléséig áll fenn, az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, vagy az érintett törlési műveletéig.

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, és e-mail cím): az üzleti kapcsolat lezárásáig, de félévente felülvizsgálom.

Számlázáskor megadott név és cím: a jogszabályban előírt ideig, míg el nem évül az adó megállapításához való jog (5-8 év).

8. Az érintett jogai

8.1. Az érintettek hozzáférési joga

Az Érintettek jogosultak visszajelzést kérni személyes adataik kezeléséről, az alábbiak szerint:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel/amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre rendelkezésre bocsájtom. További másolatokért, az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolok fel. Ha a kérelmező elektronikus úton szeretné megkapni az információkat, akkor elektronikus formátumban adom át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait, és szabadságait.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre helyesbítsem, vagy kiegészítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatom, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

8.3. Törléshez, az elfeledtetéshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni az Érintettek kérésére, vagy kérés nélkül is, a rájuk vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Bizonyos esetben nem vagyok köteles a magánszemély adatait törölni, így például megtagadhatom a törlési kérelmet, ha az adat jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számla kiállításához stb.), vagy ha a jogszabály szerint, az adatkezelő köteles megőrizni az adatokat (például számviteli, adójogi előírások). Akkor sem vagyok köteles törölni, ha közérdekű archiválás céljából szükséges a személyes adat (tudományos, történelmi kutatás céljából, statisztikai célból), és a törlés lehetetlenné tenné ezt az adatkezelést.

Szolgáltatásom egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vehetek igénybe, melyekkel írásbeli szerződést kötök, melyben a részükre továbbított, és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, saját utasításaim alapján.

Amennyiben adatfeldolgozót veszek igénybe tevékenységem végzése során, tájékoztatom az adatfeldolgozót, aki az adatokat kezeli, ha az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontolom, és írásban megválaszolom a döntésem.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatom, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatom.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

8.5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.6. A tiltakozás joga

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem/megbízóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Mivel vállalkozásomban nem végzek automatizált döntéshozatalt, és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem tudom.

8.8. Adatvédelmi incidens és az érintett tájékoztatása

Minden adatvédelmi incidenst (véletlen adatszivárgást, a hackertámadás miatti adatlopást, az informatikai rendszerbe való illetéktelen behatolást, vagy meghibásodás miatti adatvesztést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira, és szabadságaira nézve, késedelem nélkül tájékoztatom az Érintetteket az adatvédelmi incidensről, világosan és közérthetően ismertetem az adatvédelmi incidens jellegét, és közlöm legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

Az Érintettet nem vagyok köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottam végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmaztam, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tettem, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnom, vagy olyan hasonló intézkedést kell hoznom, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. A hozzájárulás visszavonásáról történő tájékoztatás, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén

Hozzájáruláson alapul adatkezelésem a következő tevékenységeknél:

 • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • Facebook oldal, csoport üzemeltetése
 • látogatottsági statisztika készítése

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanúgy, mint ahogy megadásra került. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Facebook oldal esetén, visszavonható az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet, és komment esetén, annak törlésével. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében, az info(kukac)irodavezetes.hu e-mail címre való megküldéssel.

9.1. Közösségi oldalról történő belépés engedélyezése saját honlapra:

A Facebook oldalt szolgáltatásom, és honlapom megismertetésére használom, egyúttal lehetőséget adva a véleménynyilvánításra. A Facebook oldalon tudomásomra jutott személyes adatok, az érintett fél hozzájárulásával történnek. A Facebook oldalról lehetőség van a weboldalamra való átkattintásra, az ott elhelyezett link segítségével.

Honlapomon Facebook pixel van elhelyezve, mely szerint felhasználhatja a Facebook adatait, azaz a Facebook oldalam kedvelőinek Facebookon elhelyezett profilképet, és nevét. Amennyiben a honlapom látogatója rákattint a képre, úgy a Facebook oldal profiloldalára kerül át. 

https://www.irodavezetes.hu/kapcsolat/

A honlapom azonban nem kap engedélyt arra, hogy bejegyzéseket tegyen közzé a közösségi oldalon, sem a Facebook-nak nincs lehetősége a weboldalamon való adatok módosításához.

Facebook azonosítás:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: 

https://www.facebook.com/about/privacy/update

LinkedIn közösségi oldalról lehetőség van rákattintani weboldalamra, de az oldalnak nincs jogosultsága weboldalam módosítására. További infó: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

LinkedIn elérhetősége:

For members outside the United States:

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement)

Wilton Plaza

Wilton Place, Dublin 2

Ireland

Twitter közösségi oldalról lehetőség van rákattintani weboldalamra, de az oldalnak nincs jogosultsága weboldalam módosítására. További infó: 

https://twitter.com/en/privacy

Twitter Inc. elérhetősége San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

Instagram elérhetősége: 

https://www.instagram.com/about/us/

Instagram közösségi oldalról lehetőség van rákattintani weboldalamra, de az oldalnak nincs jogosultsága weboldalam módosítására. További infó: 

https://help.instagram.com/519522125107875

A honlapom tartalma: bejegyzések, fényképek

Honlapomon blogbejegyzésben, szöveges információban nem közlök személyes adatokat. A honlapomon kitett fényképek nem ábrázolnak természetes személyt (saját magam kivéve), és nem azonosíthatok. A szöveges információk esetében, ha utalok valamire, megjelölöm az illető forrást.

10. Panaszkezelés

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben, valaki mégis úgy érzi, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy csak tájékoztatást szeretne, az info(kukac)irodavezetes.hu e-mail címre írhat.

Amennyiben vállalkozásom az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu). lehet fordulni.

11. Tájékoztatás arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e, az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

A szolgáltatásom megrendelésekor a megrendelőkkel írásbeli, vagy szóbeli szerződést kötök. Tevékenységem során jogi személyekkel kötök szerződést, de a szerződésbe személyes adatok is kerülhetnek, mint például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve, melyek nélkül nem tudnám beazonosítani a megrendelőket, és ezáltal akadályozva lenne a tevékenységem végzése. A számla kiállítását, a rajta szereplő adatokat jogszabály írja elő. A szolgáltatás befejezésekor az elvégzett tevékenységről számlát állítok ki, melyen a jogszabályban előírt adatokat szerepeltetem.

12. Az automatizált döntéshozatal ténye

Vállalkozásomban nem működik automatizált döntéshozatal.

Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), GDPR előírása alapján készült.

Az Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások lépnek életbe, vagy a vállalkozásom tevékenységi köre változik, felülvizsgálom, és módosítom a tartalmát.


Sütik (Cookies) használata:

A süti, vagy cookie betűből és számokból álló információ, amit a honlapok a böngészőnek küldenek azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a honlap használatát, valamint közreműködnek néhány, statisztikai jellegű információ gyűjtésében a látogatókról. Az információ nem köthető egyénekhez. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

A következő sütik használatakor csak tájékoztatás szükséges:

- a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik ("user-input cookies"),

- hitelesítési munkamenet-sütik ("authentication cookies"),

- felhasználóközpontú biztonsági sütik ("user centric security cookies"),

- multimédia-lejátszó munkamenet-sütik ("multimedia player session cookie"),

- terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik ("load balancing session cookies"),

- a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik ("user interface customization cookies").

Weboldalam olyan sütiket használ, melyek a jobb élmény biztosításához járulnak hozzá, és amelyeket a weboldal alján el kell fogadni. Ha a látogató nem akarja, hogy a gépére sütik, cookie-k kerüljenek, akkor a böngészőben le kell tiltani őket, az alábbi módon:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Internet Explorer, és Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Az oldal tartalom népszerűségének megállapításához, a látogatók számának nyomon követésére, valamint annak megállapítására, hogy hogyan javíthatnék az oldal működésén, a látogatáselemző Google Analytics-t használom. A statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgálom, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, és milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használom fel, és nem azonosítom név szerint a látogatókat. A Google Analytics a böngésző által kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google Analytics cookie-k kikapcsolása: 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Weboldalamon egyes helyeken külső webes szolgáltatások segítségével jelenítek meg különböző tartalmakat. Ebben az esetben sincs nincs befolyásom arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domaine-k milyen adatokat gyűjtenek.


Harmadik féltől származó cookie-kat nem tudok ellenőrizni, így nem vállalok felelősséget értük. Ha többet akar megtudni a sütikről kérem, hogy kattintson az alábbi linkekre:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

www.allaboutcookies.org

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.apple.com/en-us/HT201265


A jelen Süti Szabályzatot bármikor módosíthatom, ezért javasolt bizonyos időközönként a sütik felhasználásának újra elolvasása.